Fotosynthese neemt toe door stijging kooldioxideconcentratie

Fotosynthese

Fotosynthese

Na analyse van de plantengroei op 68 locaties over de hele wereld stellen onderzoekers dat de fotosynthese bij planten sedert 2000 is toegenomen door de hogere concentraties van kooldioxide in de atmosfeer. Dat zou onze klimaatsores (een klein beetje) helpen verlichten.
Zoals je op school geleerd hebt zetten planten zonne-energie om in scheikundige energie. Dat proces wordt fotosynthese genoemd. Van dat vermogen profiteren de meeste andere organismen op de wereld om in leven te blijven.
Bij dat proces worden water en kooldioxide omgezet in allerlei voor de plant nuttige (en energierijke) verbindingen. Als er meer CO2 in de lucht zit gaat dat wat sneller en groeit de plant dus beter. Kooldioxide’bemesting’ wordt dan ook door tuinders toegepast.
Chi Chen van de universiteit van Californië in Berkeley en medeonderzoekers hebben de effecten van de ‘kooldioxidebemesting’ (veroorzaakt door de broeikasgasuitstoot) wereldwijd bekeken. Ze verzamelden gegevens van landbouwgronden, graslanden en bossen tussen 2001 en 2014. Het bleek dat in die periode de fotosynthese was versterkt. Gemiddeld namen planten 9,1 g koolstof meer op per m2 per jaar sinds 2001. Zo’n 44% zou kunnen worden toegeschreven aan de hogere kooldioxideconcentratie in de atmosfeer, 28% zou het gevolg zijn van de stijgende temperaturen door de aardopwarming.

Schatting

Vervolgens combineerden de onderzoekers de gegevens van de locaties met die van satellieten en van het wereldvegetatiemodel om een schatting te maken van de verandering in de wereld. Ze kwamen tot een wereldwijde toename van de koolstofopname sedert 2001 van 4,4 g/m2 per jaar. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat niet over op de wereld planten groeien en dat de effecten niet overal even groot zijn.
De laatste tientallen jaren zou het bladoppervlak op de wereld zijn toegenomen. Die toename dempt de aardopwarming enigszins. Volgens Chen is dat voornamelijk een gevolg door de extra kooldioxidebemesting.

Meer kooldioxide leidt tot snellere groei, maar vaak is de beschikbaarheid van water de belemmerende factor. “Ook andere beperkingen zoals (het gebrek aan; as) voedingsstoffen kunnen de versterkte groei belemmeren”, zegt medeonderzoeker Trevor Keenan. “Hoewel planten ons wat lucht geven is die opname (van kooldioxide uit de atmosfeer; as) niet in de buurt van wat nodig is om de klimaatverandering te stoppen. Het terugbrengen van de uitstoot is de enige manier om de voortdurende opwarming tegen te gaan.”

Bron: New Scientist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *