“Mensheid moet jaarlijks 7 tot 9 mrd ton CO₂ uit lucht halen”

We zullen zeven- tot negenmiljard ton  CO₂ per jaar uit de atmosfeer moeten halen om de 1,5°C van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen, stellen onderzoekers in de tweede ‘staat van de CO₂-verwijdering’.
Jan Minx van het Mercatorinstituut stelt dat uitstootvermindering de voorkeur heeft om uiteindelijk op de nul uit te komen, maar dat de afvang van CO₂ daarbij toch ook een belangrijke rol speelt. “Dat mag andere doelen niet in gevaar brengen zoals de voedselzekerheid, soortenrijkdom, drinkwatervoorziening of beschermde leefgebieden voor inheemse volken”, zegt hij. “Daarom hebben we bij onze analyse duurzaamheidseisen meegewogen en zijn zo tot de schatting van de CO₂-afvang gekomen.”
Nu wordt er jaarlijks tweemiljard ton CO₂ afgevangen. Dat gebeurt het meest via bosaanplant. Alle andere methoden, zoals directe CO₂-afvang en ondergrondse opslag, komt niet veel verder dan een bescheiden 1,3 miljoen ton. Duurzame afvangmethoden maken daar dan ongeveer de helft van uit.

Meer aandacht

De onderzoekers zouden willen dat daar meer aandacht naar toe gaat, maar andere onderzoekers stellen dat de oplossing toch echt zal moeten komen van een drastische vermindering van de broeikasgasuitstoot, aangevuld met (verstandige) herbebossing (en uiteraard ook met het kappen met de houtkap) en niet van onbewezen technieken die. “De veronderstelling dat we het klimaatprobleem kunnen oplossen op een economisch aantrekkelijke en makkelijke manier is op zijn best naïef en op zijn slechtst onoprecht,” stelde Niall Mac Dowell van het Imperial College in Londen in een artikel in Nature in 2022.

Bron: idw-online.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *